Tuesday, 3 May 2011

nee.....?cd;idg;gw;wpg;
NgRtJk; vOJtJk;
%r;Rtp;l;Lf;nfhz;bUg;gJ khjphp

xU nuhl;bj;Jz;Lf;Fk;
tf;fw;Wg;Nghd vd;id
xU NfhJikf;fhl;Lf;Fs;
mioj;Jr; nrd;wts; ePjhNd

ejpf;fiu kuq;fisg;Nghd;w
nrOikahd ftpijfis
eP vdf;Fj; je;jha;

cdf;fhf ehd; vd;d je;Njd;
ngha;ahd rj;jpq;fisj; jtpu

Nuh[hf;fisg; gjpad;NghLfpw
cdJ fpuhkj;jpy;jhd;
Njd;$Lfisf; fiyf;fpwhh;fs;

vd;idg;
ngU%r;R tplitg;gjw;fhd JhwYk;
nfhQ;rk; kz;thridAk;
mbf;fb epfo;fpd;wd ,q;Nf

cd;idg; Gfo;tjw;fhd thh;j;ijfs;
jPh;e;J NghFk;NghJ
ehd; vOJtij epWj;jptpLNtNdh

No comments: